Geschiedenis Energietransitie Waardeiland

Begin 2019.
Start van het project Energietransitie Waardeiland met een notitie aan het bestuur van de Vereniging Waardeiland waarin werd gevraagd de ontwikkelingen omtrent het vraagstuk van de energietransitie in Leiden ook voor het Waardeiland actief te gaan volgen en daarop in te spelen.

Medio 2019
Oprichting van de wijktafel Energietransitie Waardeiland. De wijktafel werd samengesteld uit “vertegenwoordigers” van de verschillende bouwstromen en belangen van bewoners van het Waardeiland.
De toegevoegde waarde van een wijktafel voor de bewoners van het Waardeiland kan het volgende zijn:

1. Zicht op en inspraak in initiatieven die effect hebben op het Waardeiland als geheel (denk bijvoorbeeld aan plannen van de gemeente of de provincie).
2. Een bron van informatie over de energietransitie en het effect daarvan op het Waardeiland als geheel en op de individuele huishoudens.
De wijktafel is later omgevormd in het Bewonersinitatief Energietransitie Waardeiland.
Een deel van het Bewonersinitiatief richtte zich vooral op energiebesparing en verduurzaming van de woningen. Een ander deel hield zich bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor een collectieve voorziening voor de energie-en warmteopwekking voor het Waardeiland.

Herfst 2019
Om de bewoners hier zo goed mogelijk bij te betrekken werden flyers ontworpen en verspreid en werd op 12 november 2019 een grote bewonersavond georganiseerd in Matilo. Daaraan namen een kleine 100 bewoners deel. Voorafgaand daaraan werden scans van een aantal typen woningen op het Waardeiland opgemaakt door het Duurzaam Bouwloket. Deze scans met de mogelijkheden voor verduurzaming van de woningen en de een schets van de mogelijkheden te komen tot een collectie voorziening voor energie- en warmteopwekking werden op deze avond gepresenteerd.

Zie hiervoor de documenten:

Een collectieve voorziening voor de warmteopwekking zou tot stand kunnen komen door gebruik te maken van aquatermie.
Zie hiervoor het document Thermische energie oppervlaktewater.

Medio 2020 e.v.
Voor het realiseren van een collectieve oplossing voor energie- en warmteopwekking is samenwerking gezocht met de Ondernemersvereniging De Waard. Voor het realiseren van de collectieve oplossing is veel energie nodig zowel voor De Waard als het Waardeiland. Door plaatsing van zonnepanelen op de gebouwen van de bedrijven zou het vraagstuk van de opwekking van elektriciteit kunnen worden opgelost. Zo is het project COWA (Collectief Alternatieve Warmte-opwekking) ontstaan.
Zie het document.

Om alle mogelijkheden ook voor het Waardeiland goed in beeld te brengen zijn een aantal scenario’s ontworpen en is gewerkt aan het opstarten van een breed onderzoek om meer zocht te krijgen op de haalbaarheid van de verschillende scenario’s. Aangezien De Waard en het Waardeiland daarin gezamenlijk optrekken is in 2021 het initiatief genomen tot het oprichten van de stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland. Deze is tot stand gekomen in januari 2022.
Deze Stichting heeft thans een subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden in voorbereiding voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van het grootste belang om te kunnen bepalen welke mogelijkheden er zijn voor het tot stand brengen van een collectieve voorziening voor warmteopwekking.

Zie verder nieuwsbrieven