Informatie- & Participatie-avond energietransmissie

SEDWW EN DE GEMEENTE LEIDEN NODIGEN U UIT VOOR:
Informatie- & Participatie-avond energietransitie.
8 november | 19:30 (inloop 19:15) | Zorgcentrum Roomburgh.
DENK MEE OVER EEN DUURZAME WARMTEVOORZIENING VOOR HET WAARDEILAND EN BEDRIJVENTERREIN DE WAARD!

De avond start om 19:30 (inloop vanaf 19:15) en is in Zorgcentrum Roomburgh (Hof van Roomburgh 46). Bent u er ook bij? Meldt u dan aan door een mailtje te sturen naar info@sedww.nl. Tot dan!
De Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland organiseert samen met de gemeente Leiden op dinsdagavond 8 november een
informatieavond. De stichting en de gemeente hebben opdracht gegeven voor een onderzoek met als doel om tot een haalbare en betaalbare warmtevoorziening voor de wijk te komen. Deze avond informeren wij u wat dit voor u zou kunnen betekenen! Ook zijn we
erg benieuwd naar uw vragen, tips, wensen, zorgen etc. om tot een duurzaam verwarmde wijk te komen.
Op deze bijeenkomst presenteert adviesbureau Syntraal de eerste resultaten van hun onderzoek. Zij hebben de afgelopen tijd onderzoek
gedaan naar verschillende mogelijkheden om het Waardeiland en bedrijventerrein De Waard op duurzame wijze te verwarmen. Zij schetsen op deze avond alle mogelijkheden: van hybride warmtepompen, de toepassing van aquathermie tot groen gas en groene stroom.
Vooralsnog weten we nog niet wat de beste warmteoplossing is. De komende maanden wordt daarom nog verder verdiepend onderzoek
gedaan en worden meer bijeenkomsten georganiseerd om ook uw mening en voorkeur te horen. In deze bijeenkomst wordt een eerste
aanzet daartoe gedaan. Uiteindelijk willen we tot een keuze komen en deze keuze ook verwerken in een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan.
Dit plan stellen we gezamenlijk met de gemeente op. We hopen dus op veel betrokkenheid van het Waardeiland en bedrijventerrein De
Waard! Uiteindelijk gaat dit immers ons allemaal aan.
De gemeente is op de avond aanwezig om ons te informeren over wat het betekent dat het Waardeiland/De Waard is voorgesteld om als een van de eerste wijken een Wijkuitvoeringsplan op te stellen. Wilt u weten wat u in de tussentijd al kan doen? Ook diverse ‘no regret’-
mogelijkheden komen aan de orde, zoals hybride warmtepompen, zonnepanelen en isolatiemaatregelen.
U B E N T E R T O C H O O K B I J ?

SEDWW AND THE MUNICIPALITY OF LEIDEN INVITE YOU TO:
Information- & Participation-evening EnergyTransition.
November 8 | 19:30 (walk-in 19:15) | Zorgcentrum Roomburgh.
LET US KNOW YOUR OPINION ABOUT A SUSTAINABLE HEAT SUPPLY FOR WAARDEILAND AND BUSINESS PARK DE WAARD!

The evening starts at 19:30 (walk-in from 19:15) and is in Zorgcentrum Roomburgh (Hof van Roomburgh 46).

Will you be there? Please let us know by sending an email to info@sedww.nl. See you then!
The Foundation for the energy transition at De Waard and Waardeiland, in cooperation with the municipality of Leiden organizes an information evening on Tuesday 8 November. The Foundation and the municipality have commissioned a study with the aim of achieving a sustainable, feasible and affordable heat supply for the district. This evening we would like to inform you what this could mean for you! We are also very curious about your questions, tips, wishes, concerns, etc. about how to achieve a district, with a sustainable heat generation.
At this meeting, the consultancy firm Syntraal will present the first results of their research. They have conducted research into various
options for sustainable heat generation at the Waardeiland and at business park De Waard. They will outline all possible solutions from
hybrid heat pumps, the application of aqua-thermal energy to the use of green gas and green electricity.
We do not yet know what the best heat generation solution will be. Therefore, in the coming months, further in-depth research will be
conducted and more meetings will be organized to hear your opinion and preferences. This meeting is the first step in this direction.
Ultimately, we want to make a choice for the best alternative heat generation solution and embed that choice in a so-called ‘Wijkuitvoeringsplan’ (District Implementation Plan). We will write this plan together with the municipality. We therefore hope for a lot
of involvement from all of you! After all, this concerns all of us.
The municipality is present on the evening to inform us about what it means that Waardeiland/De Waard has been proposed to be one of
the first neighborhoods to be involved in drawing up a Wijkuitvoeringsplan. Would you like to know what you could do in the meantime? We give various ‘no regret’ options, such as hybrid heat pumps, solar panels and insulation measures.
Please note: The evening will be held in Dutch.
W I L L W E M E E T Y O U T H E R E ?